Τα διπλώματα αυτά, εφόσον δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός λόγω υγείας, ισχύουν έως το 65ο έτος ηλικίας.

Ανανέωση γίνεται κάθε 3 (τρία) έτη.

Για την ανανέωση του διπλώματος, χρειάζονται: εξετάσεις από ιατρούς (παθολόγο και οφθαλμίατρο) παράβολα του Υπουργείου, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στα δικαιολογητικά και καταθέτονται στο Υπουργείο Μεταφορών.

Εάν ο χρόνος σας εμποδίζει, η Σχολή μπορεί να αναλάβει την κατάθεση των δικαιολογητικών στο Υπουργείο.

Τα διπλώματα αυτά ισχύουν για 5 (πέντε) έτη και μέχρι το 65ο έτος ηλικίας. Ανανέωση γίνεται κάθε 3 (τρία) έτη.

Για την ανανέωση του διπλώματος, χρειάζονται: εξετάσεις από ιατρούς (παθολόγο και οφθαλμίατρο) παράβολα του Υπουργείου, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στα δικαιολογητικά και καταθέτονται στο Υπουργείο Μεταφορών.

Εάν ο χρόνος σας εμποδίζει, η Σχολή μπορεί να αναλάβει την κατάθεση των δικαιολογητικών στο Υπουργείο.

Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος-μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχης κατηγορίας ελληνική άδεια, χωρίς ιατρική, θεωρητική και πρακτική εξέταση
Αν ο κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος-μέλος της Ε.Ε., αποκτήσει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα, δικαιούται να ζητήσει τη μετατροπή της άδειας αυτής σε αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ελληνική άδεια οδήγησης, χωρίς ιατρική, θεωρητική και πρακτική εξέταση, εφόσον έχει την προβλεπόμενη απο το άρθρο 7 του Π.Δ. 19/ 1995 ηλικία, κατά περίπτωση.
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω μετατροπής αντίστοιχης άδειας οδήγησης άλλου κράτους ισχύει ως έχει στο ελληνικό έδαφος και μετατρέπεται σε αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ελληνικής άδειας οδήγησης, μόνο αν η αρχική άδεια είχε εκδοθεί από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Αγγλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Φινλανδία καθώς και από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάϊν.
Ο κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος-μέλος της Ε.Ε. από μετατροπή ελληνικής άδειας οδήγησης, αν επαναποκτήσει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα, δικαιούται να ζητήσει εκ νέου τη μετατροπή της ισχύουσας ξένης άδειας σε ελληνική. Στην περίπτωση που η ελληνική αυτή άδεια έχει χαθεί (όχι με υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου), εκδίδεται αντίγραφό της λόγω απώλειας, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.19/1995 και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 της παρούσας, χωρίς όμως ο ενδιαφερόμενος να καταβάλλει τα ποσά που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 1 του Π.Δ.87/1997.
Για τη μετατροπή ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία Μεταφορών – Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του τα εξής δικαιολογητικά :

 • Αίτηση, χωρίς χαρτόσημο.
 • Yπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με την οποία να δηλώνεται:
  • Οτι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
  • Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Υπηρεσίας Μεταφορών – Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και
  • Οτι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης (ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.)
 • Φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας ή του ελληνικού διαβατηρίου αν ο ενδιαφερόμενος έχει την ελληνική υπηκοόηττα.
 • Φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου του αν πρόκειται για ξένο υπήκοο.
 • Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο.
 • Τη ξένη άδεια, η οποία επιστρέφεται στην αρμόδια Αρχή της χώρας έκδοσης, με μέριμνα της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών – Επικοινωνιών.
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής ή κάρτας προσωρινής άδειας παραμονής αλλοδαπού ή κάρτας παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Ελληνας υπήκοος, η οποία να έχει εκδοθεί 185 ημέρες τουλάχιστον, πριν την υποβολή της αίτησης και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης.
 • Μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμης).
 • Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου περί καταβολής παγίων τελών χαρτοσήμου και εισφορών υπερ τρίτων ποσών, ανά κατηγορία ή υποκατηγορία, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις:
Η άδεια οδήγησης δεν παρακρατείται από καμία δημόσια ή αστυνομική αρχή της Ελλάδας ή άλλης χώρας μέλους της Ε.Ε.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση.
 • Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας).
 • Παράβολο δημόσιου ταμείου.
 • Παράβολο δημόσιου ταμείου.
 • Παράβολο δημόσιου ταμείου για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.
 • 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Φάκελος.

Σημείωση:
Στην περίπτωση που η άδεια οδήγησης δεν ισχύει θα προσκομίζονται και πιστοποιητικά Ιατρών & παράβολο.
Αν υπάρχει και άλλη άδεια οδήγησης να κατατίθεται μαζί γιατί θα βγει μία ενιαία.

Αρμόδια Υπηρεσία

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις

 1. Για καινούργια ή μεταχειρισμένα ελαφρά ρυμουλκούμενα προοριζόμενα για μεταφορά λέμβων, αποσκευών, που αφορούν μεμονωμένα οχήματα και εφόσον δεν υπάρχει έγκριση τύπου αυτών, ο έλεγχος της καταλληλότητας αυτών θα γίνεται από διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό ή υπομηχανικό ο οποίος θα δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/86.
  α. Τα τεχνικά στοιχεία του ρυμουλκού και του ρυμουλκούμενου σύμφωνα με τη 34075/3663/99
  β. ότι έλεγξε αυτό και το βρήκε τεχνικά άρτιο και κατάλληλο και ότι πληροί τους όρους της ασφαλούς από πάσης απόψεως κυκλοφορίας, όπως καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ.
  γ. ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Υ.Α. 16823/1978 (Β524)
 2. Στην περίπτωση αλλαγής αυτοκινήτου, πρέπει να βεβαιώνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου.
 3. Στην περίπτωση άδειας ρυμούλκησης τρέιλερ ή μπαγκαζιέρας ιδιοκατασκευής, πρέπει να βεβαιώνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου.
 4. Στην περίπτωση άδειας ρυμούλκησης καινούργιων τροχόσπιτων πρέπει να βεβαιώνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου (αν δεν προκύπτει από την έγκριση τύπου), αν είναι καινούργιο εγκριτική απόφαση τροχόσπιτου, αν είναι μεταχειρισμένο προέλευσης εξωτερικού, απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο ξένης άδειας κυκλοφορίας τροχόσπιτου ή έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής ή μελέτη μηχανολόγου μηχανικού ή τεχνολόγου υπομηχανικού, υπεύθυνη δήλωση με αποτυπωμένους τους χαραγμένους αριθμούς πλαισίου του αυτοκινήτου και του τροχόσπιτου.
 5. Στην περίπτωση άδειας ρυμούλκησης μεταχειρισμένων τροχόσπιτων: πρέπει να βεβαιώνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου (αν δεν προκύπτει από την έγκριση τύπου), υπεύθυνη δήλωση με αποτυπωμένους τους χαραγμένους αριθμούς πλαισίου του αυτοκινήτου και του τροχόσπιτου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση
 • Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου ή βεβαίωση αντιπροσωπείας όπου φαίνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
 • Παράβολο 3 Ευρώ (Δεν απαιτείται για τα ελαφρά ρυμουλκούμενα)

Επιπλέον για:

 1. Ελαφρά ρυμουλκούμενα (μπαγκαζιέρες ή μεταφοράς λέμβων, καινούργια – μεταχειρισμένα)
 • Τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς του ρυμουλκουμένου οχήματος, ή υπεύθυνη δήλωση για ιδιοκατασκευή
 • Εγκριτική απόφαση ή υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου μηχανικού ή υπομηχανικού σύμφωνα με την 34075/3663/99
 • Παλαιό σημείωμα έλξης για μεταχειρισμένο ρυμουλκούμενο
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση περί μεταβίβασης ή παραχώρησης της χρήσης του ρυμουλκούμενου, για μεταχειρισμένο ρυμουλκούμενο
 • Αδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
 1. Αλλαγή ρυμουλκού (επιβατηγά)
 • Αδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
 • Παλαιό σημείωμα έλξης

III. Ιδιοκατασκευές (μπαγκαζιέρες ή μεταφοράς λέμβων)

 • Τιμολόγια και αποδείξεις αγοράς υλικών
 • Υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου μηχανικού ή υπομηχανικού σύμφωνα με την 34075/3663/99
 1. Τροχόσπιτα καινούργια
 • Τίτλος κυριότητας (πιστοποιητικό τελωνείου ή τιμολόγιο αγοράς ή ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από Δ.Ο.Υ.)
 • Εγκριτική απόφαση
 1. Τροχόσπιτα μεταχειρισμένα
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης θεωρημένο από αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Σημείωμα έλξης του παλαιού ιδιοκτήτη
Αρμόδια Υπηρεσία
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.Προϋποθέσεις:
Σύμφωνα με τις διαταξεις του Ν. 4070/2012 αρθ. 95 (ΦΕΚ 82 Α’) για να χορηγηθεί ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. απαιτείται ο υποψήφιος:
1. Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών και να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β κατηγορίας, από 24 μήνες πριν, εάν η άδεια είναι ερασιτεχνική, τουλάχιστον.
2. Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α’).
3. Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, ή από το Δημόσιο.
4. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα: Συγκρότηση ή ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξη, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων, δωροδοκία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία, αρπαγή, βιασμό, κατάχρηση σε ασέλγεια, αποπλάνηση παίδων, διευκόλυνση ακολασίας άλλων, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία, εκμετάλλευση πόρνης, σωματεμπορία, ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, απάτη, απιστία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορία και χρήση ναρκωτικών, παράβαση του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών και λιποταξίας, παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

Δικαιολογητικά για αρχική χορήγηση:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο :
« Είμαι μόνιμος κάτοικος . . . . . . . . . . . . . . . . και δεν έχω υποβάλει όμοια αίτηση σε άλλη υπηρεσία για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης ταξί. Δεν υπηρετώ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε φορέα του δημοσίου τομέα. ( Δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, οργανισμούς επιχείρησης, Τράπεζες, θυγατρικές εταιρείες και λοιπούς φορείς του άρθρ. 1 παρ. 6 Ν. 1256/82). Δεν παίρνω σύνταξη από κανένα ασφαλιστικό ταμείο, ούτε από το Δημόσιο. Δεν έχω τιμωρηθεί από το πειθαρχικό συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση παράνομου ταξί.»
2. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και κατάθεση απλής φωτοτυπίας
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται: Άδεια διαμονής ή παραμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε. ή έγγραφο Πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού, Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης άδειας παραμονής, Βεβαίωση Ελληνικού Δημόσιου ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος σαν εργαζόμενος στην χώρα μας. Το παραπάνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους.
3. Ισχύουσα άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.
4. Τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (επικυρωμένο αντίγραφο) Συγκεκριμένα:
α) Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου για όσους έχουν γεννηθεί έως την 2 – 4 – 1969 (Έλληνες υπήκοοι)
β) Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου για όσους έχουν γεννηθεί μετά την 3 – 4 – 1969 (Έλληνες υπήκοοι)
γ) Για τους αλλοδαπούς: Πιστοποιητικό επάρκειας Ελληνομάθειας επιπέδου Α2 (από Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22 τηλ.2103680000 ή από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπ. Παιδείας τηλ. 2310459101)
5. Πιστοποιητικά Ιατρών Οφθαλμίατρου & Παθολόγου (πληρώνετε με χρήμα στους γιατρούς) που πιστοποιούν ότι πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας οδήγησης (ΟΜΑΔΑ 2)
Εάν αποκτάτε για πρώτη φορά επαγγελματική άδεια εκτός των Πιστοποιητικών απαιτούνται και οι παρακάτω ιατρικές εξετάσεις:
1. Γενική αίματος, 2. Ουρίας, 3. Σακχάρου, 4. Ακτινογραφία Θώρακος, 5. Καρδιογράφημα και το βιβλιάριο ασθενίας.
οι οποίες προσκομίζονται στον παθολόγο.Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.
6. Αντίγραφα των αποδείξεων πληρωμής του παθολόγου και του οφθαλμίατρου που πραγματοποίησαν την εξέταση.
7. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου (ΚΑΕ 3741).
8. (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
9. Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
Εξέταση:

Ο υποψήφιος λαμβάνει μέρος σε γραπτές εξετάσεις με τα εξής θέματα :
« Κανονισμοί επιβατικών Δημόσιας χρήσεως »
« Στοιχεία μηχανολογίας αυτοκινήτου »
« Πρώτες βοήθειες »
« Τοπικά θέματα »

Τα ερωτηματολόγια για τα παραπάνω θέματα διατίθεται από την Υπηρεσία με την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Παρατήρηση:
Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) έχει πενταετή ισχύ.