ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ

Αναλαμβάνουμε την εκμάθηση και όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να γίνεις και εσύ ένας επαγγελματίας οδηγός ταξί. 

Αρμόδια Υπηρεσία
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας
του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.Προϋποθέσεις:
Σύμφωνα με τις διαταξεις του Ν. 4070/2012 αρθ. 95 (ΦΕΚ 82 Α’) για να χορηγηθεί ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. απαιτείται ο υποψήφιος:
1. Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών και να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β κατηγορίας, από 24 μήνες πριν, εάν η άδεια είναι ερασιτεχνική, τουλάχιστον.
2. Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α’).
3. Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, ή από το Δημόσιο.
4. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα: Συγκρότηση ή ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξη, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων, δωροδοκία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία, αρπαγή, βιασμό, κατάχρηση σε ασέλγεια, αποπλάνηση παίδων, διευκόλυνση ακολασίας άλλων, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία, εκμετάλλευση πόρνης, σωματεμπορία, ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, απάτη, απιστία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορία και χρήση ναρκωτικών, παράβαση του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών και λιποταξίας, παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

Δικαιολογητικά για αρχική χορήγηση:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο :
« Είμαι μόνιμος κάτοικος . . . . . . . . . . . . . . . . και δεν έχω υποβάλει όμοια αίτηση σε άλλη υπηρεσία για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης ταξί. Δεν υπηρετώ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε φορέα του δημοσίου τομέα. ( Δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, οργανισμούς επιχείρησης, Τράπεζες, θυγατρικές εταιρείες και λοιπούς φορείς του άρθρ. 1 παρ. 6 Ν. 1256/82). Δεν παίρνω σύνταξη από κανένα ασφαλιστικό ταμείο, ούτε από το Δημόσιο. Δεν έχω τιμωρηθεί από το πειθαρχικό συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση παράνομου ταξί.»
2. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και κατάθεση απλής φωτοτυπίας
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται: Άδεια διαμονής ή παραμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε. ή έγγραφο Πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού, Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης άδειας παραμονής, Βεβαίωση Ελληνικού Δημόσιου ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος σαν εργαζόμενος στην χώρα μας. Το παραπάνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους.
3. Ισχύουσα άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.
4. Τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (επικυρωμένο αντίγραφο) Συγκεκριμένα:
α) Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου για όσους έχουν γεννηθεί έως την 2 – 4 – 1969 (Έλληνες υπήκοοι)
β) Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου για όσους έχουν γεννηθεί μετά την 3 – 4 – 1969 (Έλληνες υπήκοοι)
γ) Για τους αλλοδαπούς: Πιστοποιητικό επάρκειας Ελληνομάθειας επιπέδου Α2 (από Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22 τηλ.2103680000 ή από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπ. Παιδείας τηλ. 2310459101)
5. Πιστοποιητικά Ιατρών Οφθαλμίατρου & Παθολόγου (πληρώνετε με χρήμα στους γιατρούς) που πιστοποιούν ότι πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας οδήγησης (ΟΜΑΔΑ 2)
Εάν αποκτάτε για πρώτη φορά επαγγελματική άδεια εκτός των Πιστοποιητικών απαιτούνται και οι παρακάτω ιατρικές εξετάσεις:
1. Γενική αίματος, 2. Ουρίας, 3. Σακχάρου, 4. Ακτινογραφία Θώρακος, 5. Καρδιογράφημα και το βιβλιάριο ασθενίας.
οι οποίες προσκομίζονται στον παθολόγο.Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.
6. Αντίγραφα των αποδείξεων πληρωμής του παθολόγου και του οφθαλμίατρου που πραγματοποίησαν την εξέταση.
7. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου (ΚΑΕ 3741).
8. (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
9. Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
Εξέταση: 

Ο υποψήφιος λαμβάνει μέρος σε γραπτές εξετάσεις με τα εξής θέματα :
« Κανονισμοί επιβατικών Δημόσιας χρήσεως »
« Στοιχεία μηχανολογίας αυτοκινήτου »
« Πρώτες βοήθειες »
« Τοπικά θέματα »

Τα ερωτηματολόγια για τα παραπάνω θέματα διατίθεται από την Υπηρεσία με την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Παρατήρηση:
Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) έχει πενταετή ισχύ.